دانلود فایل


دانلود مقاله معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش

دانلود فایل دانلود مقاله معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني تعداد صفحات: 219معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفونيشخصي بيمار مي شد يا تقصير خود او بود( بعلت ارتكاب گناه) يا اينكه براثر عوامل بيروني بيمار شده بود، از قبيل بوهاي بد، سرما، ارواح خبيثه، و يا خدايان، ساليان سال پژوهش در علوم پزشكي دلايل ايجاد بيماريها را تا حدود زيادي مشخص كرده است. دردنياي امروز دودسته اصلي عوامل سبب ساز، شناسايي شده اند:دارد(۱۳). ا ز ميان اين گروه بيماريهاي اكتسابي مطرح تر و متداول تر هستند و طيف وسيعتري از جوامع را درگير و مبتلا مي كنند. عواملي كه سبب بروز اين بيماريها ميشوند شامل عوامل فيزيكي، شيميايي زيست شناختي و روانشناختي هستند و نه تنها در زمينه آسيب شناسي بيماريهاي انساني مطرح مي شوند، بلكه بعنوان عوامل آسيب رسان عمومي براي تمامي موجودات زنده عالي محسوب شده اند و در صنعت طيور نيز نقش مهمي دارند. بطوركلي عوامب فيزيكي محيط عبارتند از: گرما( حرارت)، سرما(برودت)، رطوبت، فشار، نور، سروصدا، ارتعاشات و ضربه ها و تشعشعات بايد بطوركلي در محيطكار تأمين سلامت توليدكنندگان و بالارفتن سطح توليد مورد نظر كارشناسان و صاحبان منافع و ضامن بازدهي اقتصادي بيشتر است و در اين راه وجود هواي كافي، تأمين نور مناسب و حرارت لازم در درجه اول اهميت بويژه در صنعت طيور خواهد بود.اقتصادي و فرواني كه با مرگ ومير طيور و يا كاهش شديد و بازدهي توليد برجاي مي گذارند و در نهايت بخاطر تأثيري كه بر سلامت عمومي جامعه دارند؛ مهم و مورد توجه هستند. هرچند كه احتمال انتقال بيماري ازماكيان كمتر از ساير حيوانات پرورشي و از ميان بيماريهاي مشترك ثبت شده اند نيز مواردي چون آلودگي با جرب يا قارچ و يا سب بسيار نادر هستند و فقط مواردي چون آلودگي محصولات نهايي با باكتريهاي كامپيلوباكترر، سالمونلا، اشرشياكولاويرسينا اهميت دارند، بازهم اين مسئله بعنوان يك خطر جدي مطرح مي شود. ضرورت مهار برخي از عوامل تاكنون به نظر مي رسد كه تمامي بيماريهاي طيور بوسيله عوامل فيزيكي، شيميايي و(طبق گزارشات انجمن پژوهشهاي مغزي ) هزينه هاي مستقيم اختلالات مغزي (بيماريهاي رواني، بيماريهاي عصبي، سوء مصرف الكل و سوء مصرف مواد مخدر) در امريكا ساليانه بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار است و هزينه هاي تنها يك اختلال يعني زوال عقل( كه عمده ترين نمونه آن بيماري آلزايمر است) بيش از مجموع هزينه هايي است كه سرطان و بيماريهاي عروق كرونرقلب بر اين دولت تحميل مي كند. هزينه هاي مستقيم ارائه شده در حدود كل هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي در سال ۱۹۹۱ در ايالات متحده مي باشد تخمين زده شده است كه هزينه هاي غيرمستقيم( آسيب به نيروياساسي در شيوه زندگي حيوانات پرورشي در توليد فشارهاي عصبي و تهديد سلامتي آنها كه امروزه برخلاف عادات طبيعي صدها ساله بطور بسيار متراكم نگهداري مي شوند؛ مؤثر هستند اهميت قابل توجهي يافته است ولي هيچگونه تحقيقات مستقل قابل اعتمادي در زمينه خسارات احتمالي اينگونه فشارها برروي كاركرد اقتصادي، مزارع پرورشي دردست نيست.
بطوركلي بيماري در نتيجه برهم خوردن هم ايستايي دروني بدن ايجاد مي شود. اصطلاح هم ايستايي توسط فيزيولوژيست ها بمعناي ثابت نگهداشتن مشخصات طبيعي محيط داخلي بدن بكار مي رود. اساساً هر موجود زنده اي ساختار منسجم و سازمان يافته اي شامل ميلياردها سلول است كه تلاش مي كنند با همآهنگي يكديگر اين ثبات و پايداري را برقرار سازند تا با حفظ حالت طبيعي محيط داخلي بدن كليه سلولها به زندگي و عملكرد مناسب خود ادامه دهند. اين رابطة متقابل يك در اوائل قرن حاضر تئولابد اسميت وديگر همه گير شناسان آن زمان اين تفكر را كه عوامل بيماريزا علت بيماريها باشند كنار گذاشتند و اذهان را متوجه چند عاملي بودن بيماريها ساختنند. اينه در تكوين بيماري وجود دارد را عرضه خواهد كرد و شناسايي درصد وقوع هريك از بيماريهايي كه بوسيله عوامل فيزيكي، شيميايي، عصبي و عفوني روي مي دهند نيز به طرح ريزي و معرفي برنامه هايي براي كاستن از اين خطرات جهت خواهد داد. شكي نيست كه پيشرفت همه جانبه يك جامعه بستگي تام به سلامت جامعه و افراد آن دارد بعبارت ديگر هرچقدر افراد يك جامعه كه نيروي فعال و سرمايه واقعي آن را تشكيل مي دهند سالم تر و شاداب تر باشند پيشرفت اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي سريعتر حاصل خواهد شد. يكي از عوامل بسيار مهم در راستاي پايه ريزي يك جامعه سالم برقراري امنيت غذايي و بويژه تأمين نيازهاي پروتئيني و انرژي لازم جهت انجام فعاليتهاي روزانه است. مقدار پروتئيني كه روزانه توسط هر فرد در كشورهاي صنعتي مصرف مي گردد در حدود ۶۵ گرم مي باشد درحاليكه اين رقم در كشورهاي درحال توسعه تنها به ۱۵ گرم مي رسد و با توجه به اينكه امروزه جمعيت جهان، از فقر پروتئيني و تغذيه ناكافي رنج مي برد، اين امر لطمات جبران ناپذيري بر سلامت منابع انساني وارد ساخته است. اين مسئله سبب شده است تا عرضه هرچه بيشتر و بهتر منابع پروتئيني سالم و با كيفيت و ارزاني مانند فرآورده هاي طيور به يكي از نيازهاي اصلي جوامع روبه رشد تبديل شود. بالطبع تلاش براي افزايش سرانه مصرف در اين برنامه ريزيها بايد توجه نمود كه عوامل عصبي بيماريزا در طيور هنوز بدرستي شناخته نشده اند. آسيب هاي فيزيكي ناشي از ضربه، تشعشعات، فشار و سوختگي ها اهميت چنداني ندارند، مشكلات ناشي از عدم رعايت كامل استانداردهاي توصيه شده براي گرما، برودت رطوبت، تلفات بالايي ايجاد نمي كنند و ضررهاي ناشي از تفاوت در مقادير موجود با مقادير قانوني بطور دقيق قابل محاسبه نيستند و كمبودهاي تغذيه اي و مسموميت هاي شيميايي بندرت روي مي دهند و از همه مهمتر اينكه هيچيك از موارد يادشده مسري نخواهد بود. پس موجودات ريزبيني كه در تمامي بخش هاي پرورشي و در همه جا يافت مي شوند، گزينه اصلي خطرساز هستند.كابوسي هولناك براي بشريت بوده اند. علاوه براين تعداد قابل توجهي از عوامل عفوني جديد هر ساله كشف و معرفي مي شوند و اين ترس قديمي را كه بيماريهاي عفوني ممكن است همچنان بتوانند همه گيريهاي جهاني ايجاد نمايند. تشديد كنند. بعضي از اين عوامل عفوني جديد عبارتند از: ويروس ابولا، هاتياويروس، ويروس سارس و باكتري گوشتخوار (۱۴) عامل ايجادكننده نوعي شوك سمي كه همگي آنها سبب مرگ ومير صدها تن در قرن حاضر شده اند.
در صنعت طيور نيز صدمات حاصله از بيماريهايي كه بوسيله موجودات زنده بيماريزا ا فهرست مطالب:معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني

نوع عامل بيماريزا
 ويروسها
 باكتريها
قارچها
كلاميدياها، ركيتزياها و مايكوپلاسماها
تك ياخته ايها
كرمها
چگونگي ورود عامل بيماريزا
روند تأثيرگذاري بيماريزا در بدن و سازوكار بيماريزايي
رهاسازي و انتقال بيماريزا
فصل دوم
معرفي مفهوم امنيت زيستي
* ضوابط بهداشتي گله هاي مرغ نسب(دودماني):
ضوابط بهداشتي گله هاي مرغ مادر:
ضوابط بهداشتي كارخانجات جوجه كشي:
فصل سوم
راهكارهاي مهار بيماري بوسيله برنامه هاي امنيت زيستي
* كيفيت آب
ميكروب شناسي
آبهاي شيرين:
آبهاي آلوده با فاضلاب
تعداد باكتريها
* لپه هاي زيستي
انواع لايه هاي زيستي قابل مشاهده در لوله هاي سالن مرغداري كدامند؟
ارتقاء كيفيت آب با استفاده از روشهاي تصفيه
آهن زدايي
نرم كننده ها
تصفيه مردابي

بیماریهای عفونی


دانلود مقاله


امنیت زیستی


کلامیدیاها


رکیتزیاها


مایکوپلاسماها


تک‌یاخته‌ایها


لپه‌های زیستی


مقاله پزشکی


پروژه پزشکی


پایا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه سيستم حمل و نقل هوشمند براي كنترل چراغ هاي راهنمايي در مسيرهاي سامانه اتوبوس تندرو موردي ژوهانسبورگ

تحقیق احمد شوقی شاعر و نمایشنامه نویس

ترجمه در مورد اثرات قرار گیری در معرض الکل و محیطهای حاوی دود تنباکو در دوران بارداری بر روی خطر بروز اختلال بیش فعالی- کم توجهی در کودکان: مطالعه با جامعه بزرگ

دانلود فایل PDF لیست آثار باستانی ثبت شده شهرستان تکاب-آذربایجان غربی

پروژه سيستم حمل و نقل هوشمند براي كنترل چراغ هاي راهنمايي در مسيرهاي سامانه اتوبوس تندرو موردي ژوهانسبورگ

پاورپوینت تاریخ علم فیزیک 28 ص

پاورپوینت چرخه سلولی

بک دراپ نوزاد سطل و دسته گل-کد 477

ربات بی سیم توپ جمع کن با کنترل تحت وب

دانلود الگوهای برش باکس گل - طرح وکتور - کد 1007