دانلود فایل


دانلود مقاله مرتع داري Range Management - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله مرتع داري Range Management تعداد صفحات: 49مرتع

دانلود فایل دانلود مقاله مرتع داري Range Management تعداد صفحات: 49مرتع داري Range Managementمرتع را به انگليسي Range گويند و بطور خلاصه اراضي يا پوششي گياهي است كه به دليل يكسري موانع و مشكلات طبيعي (پستي و بلندي) و يا عوامل اقليمي(دماي پائين، خشكي زياد، ) براي زراعت و كشاوزي مناسب نيستند لذا براي چراي دام مورد استفاده قرار مي گيرند.
تقسيم بندي مرتعبشر در ايجاد توليد و خلق اين نوع مراتع دخالتي نداشته است.
۲-مراتع دست كاشت Pasture
انسان در خلق اين مراتع دخالت و نقش دارد.
۳-علفزارها Grass land۴-مراتع مشجر
مراتعي هستند كه در كنار گونه هاي غالب بوته اي يا علفي تعدادي هم درخت و يا درختچه حضور داشته باشند. مانند اراضي سياه بيشه در زير ارتفاعات كندوان و يا جاده رشت منجيل و يا ارتفاعات زاگرس. نوعي از اين مراتع مشجر را در گيلان و مازندران كه داراي پوشش جنگلي است علف چر گويند. دامداران محلي از اين مراتع استفاده بي رويه و غلط انجام داده و باعث تخريب پوشش گياهي آن مراتع مي شوند(در فصل رويش گياهي دام ها در آن جا چرا مي كنند و مانع تجديد حيات و در نتيجه تخريب اين مراتع مي شوند).
۵-تقسيم بندي مراتع خاص ايرانالف)مراتع ييلاقيب)مراتع مياب بند:ج)مرتع هاي قشلاقي:
در فصل سرد و زمستان مورد استفاه و چراي دام عشاير و دامداران متحرك قرار مي گيرند كه در فصل گرم به قضلاق و در فصل سرد به ييلاق مي روند مانند:مرتع هاي قم، ساوه، مرتع هاي قشلاقي در منطقه هاي پست و گرم معتدل قرار مي گيرند.
۶-تقسيم بندي مرتع ها از لحاظ ميزان توليد علوفه(بيوماس گيامجموع توليد حيواني و گياهي را در يك اكوسيستم بيوماس مي گويند كه از منبع حيواني(بافت حيواني) و منبع گياهي(بافت گياهي) تشكيل شده است.
تقسيم بندي مرتع ها از لحاظ ميزان توليد علوفه(ماده خشك) در هكتار به شرح زير است:
الف)مرتع هاي مرغوب:
آنهاييكه ميزان توليد علوفه در هكتار در آنها در يك دوره رويش سالانه ۴۵۰ كيلوگرم ماده خشك باشد. حدود ۱۹-۱۴ ميليون هكتار از مرتع هاي ايران جزء اين دسته هستند.
ب)مرتع هاي متوسط:ج)مرتع هاي فقير يا مرتع هاي تخريب شده:
اين مراتع اغلب در فلات مركزي و منطقه هاي گرم و خشك ايران واقع شده اند و ميزان توليد ماده خشك آنها در هر هكتار در يك دوره رويش سالانه ۵۰-۳۰ كيلوگرم مي باشد. گستره (سطح) اين مرتع ها در كشور ما ۴۰-۳۰ ميليون هكتار است.دو ركن اساسي در اقتصاد ايران وجود دارد.
ب)از لحاظ حفاظت خاك:
پوشش گياهي بويژه گياهان بوته اي و مرتعي از بروخورد مستقيم قطرات باران يا نيروي محركه و مخرب باد با حاك جلوگيري مي كند. بدين ترتيب از تخريب و جدا شدن خاكدانه ها از همديگر و حمل و جابجايي آنها و نهايتاً از فرسايش خاك كه داراي زيان ها و خسارت هاي زيادي است جلوگيري مي شود.
اين موضوع بويژه در مناطق خشك و نيمه خشك جهان مثل كشور ما داراي نظام هاي بارش فصلي، باران هاي با شدت و مدت كوتاه. اكثراً داراي خاك هاي خشك و مناطق بياباني با ماسه هاي روان و بادهاي تند هستند حايز اهميت مي باشد.
ج)از لحاظ حفاظت آب
پوشش مرتعي نزولهاي آسماني وارد شده بر سطح خاك را هدايت كرده و از جريان سطحي آن و تبديل به هرزاب و وقوع سيل جلوگيري كرده و بطور خلاصه حركت جريان هاي سطحي را كند و زمان تمركز را طولاني و در نهايت باعث نفوذ آب هاي بارش ها به درون لايه هاي زيرين خام و تغذيه سفره هاي آب زير زميني و چشمه ها و قنات ها به ويژه در منطقه هاي خشك و نيمه خشك كشورمان مي گردد.
د)از لحاظ توليد گياهان دارويي و صنعتيه)از لحاظ تفرجگاهيدر مرتع هاي طبيعي ساختار گياهي از لحاظ تعداد گونه ها داراي تنوع بيشتري مي باشد در حالي كه مرتعهاي دست كاشت از تنوع كمتري برخوردار هستند. در مرتع هاي دست كاشت كيفيت علوفه توليدي بيشتر و بهتر از مرتع هاي طبيعي مي باشد(به دليل انتخاب گونه) انتخاب گونه در مراتع دست كاشت به دست و ميل انسان مي باد شد و حال آنكه در مرتع هاي طبيعي انتخاب گونه ها بوسيله طبيعت انجام مي گيرد. در انتخاب طبيعي به طور معمول گونه هايي انتخاب مي شود كه سازگاري بيشتري با شرايط محيط و نوسان هاي آن دارند چنين گونه هايي ممكن است از لحاظ كيفي از كيفيت بالايي برخوردار نباشد. در انتخاب گونه ها توسط انسان منافع مادي و در آمد و توليد بيشتر(كمي و كيفي) مطرح است و حال آنكه طبيعت ممكن است چنين ملاحظه هايي را مد نظر قرار ندهد. در مرتع هاي مصنوعي يا دست كاشت به طور معمول بيشتر توجه به گونه هايتوليد بيشتر (كمي و كيفي) مطرح است و حال آنكه طبيعت ممكن است چنين ملاحظه هايي را مد نظر قرار ندهد.
مراتع طبيعي از لحاظ تحويل و توالي گونه ها به طرف مرتع هاي دست كاشت (Pasture) سوق داده خواهد شد. در مرتع هاي مصنوعي (دست كاشت) به دليل دخالت هاي مختلف انسان(دخالت هاي مفيد) بطور معمول فرسايش خاك كمتر انجام مي گيرد. مانند بيشتر مرتع هاي كشورهاي پيشرفته مثل اروپا و آمريكاي شمالي و زلاندنو استراليا و كانادا كه مراتع آن به شكل دست كاشت يا با دخالت انسان اداره مي شوند. بطور معمول روند تحول ها در مراتع طبيعي(تواليسطح كل مرتع هاي جهان در حدود ۳/۳ ميليارد هكتار مي باشند كه ۳ ميليارد هكتار آن را مرتع هاي طبيعي ۱۳/۰ ميليارد هكتار ديگر را مرتع هاي مصنوعي يا دست كشت يا علفزار يا Pasture تشكيل مي دهند.
بيشترين مرتع هاي دست كاشت يا Pasure جهان در كشورهاي اروپايي قرار دارند ۴۹% علفزارهاي دنيا در كشور در حال توسعه واقع شده اند كه سرانه آن با ازاي هر نفر حدود ۷۵/۰ هكتار مي باشد. ۳۰% از علفزارهاي جهان در كشورهاي پيشرفته قرار دارد كه سرانه آن بابت نفر از جمعيت حدوداً ۲۲/۱ هكتار مي باشد اما در اين كشورها با وجود پايين بودن ميزان سرانه نسبت به كشورهاي در حال توسعه صادرات پروتئين بيشتر مي باشد. علت بيشتر بودن توليد كشورهاي در حال توسعه (توليد دامي) برخوردار بودن مرتع هاي آنها از كيفيت بالايي مي باشد. حدود ۶۲% كل مواد غذايي در كشورهاي پيشرفته توليد مي شود و حال آنكه اين كشورها حدود ۳۵% كل جمعيت جهان را در خود جاي داده اند. اما كشورهاي در حال توسعه كه ۶۵% جمعيت جهان را دارا هستند در حدود ۳۸% مواد غذايي جهان را توليد مي كنند و در كشور ما با توجه به رشد جمعيت و اضافه شدن حدود ۲-۵/۱ ميليون نفر درحدود ۵۵-۴۵ هزار تن نياز پروتئين اضافه مي شود براي نمونه در سال ۱۳۶۵ گوشت مصرفي در كشور ما حدود ۷۰۰هزار تن بوده است كه در سال ۱۳۷۵به ۹۶۰ هزار تن افزايش يافته است و پيش بيني مي شود در سال ۱۳۸۵اين ميزان به ۱۵۰۰ هزار تن افزايش يابد.
وسعت مرتع هاي ايرانطبق پژوهش گروهي از متخصصان ايراني، پاكستاني و ترك گستردگي مرتع هاي ايران ۸۰ كيليون هكتار برآورد شده است و يا طبق تعريف حقوقي و عرفي سده هاي مربوط به ۱۳۲۵ (توسط استاد مهندس كريم ساعي) حدود ۱۲۰ ميليون هكتار ز زمينهاي (اراضي) ايران مرتع برآورد و تعريف شده اند طبق برآورد pabo كارشناس فرانسوي سازمان خوار بار جهاني (FAO) مرتع هاي ايران بشرح زير تقسيم بندي شده اند:
الف-مرتع هاي فقير و نيمه صحرايي حدود ۴۰ ميليون هكتار
ب-مرتع هاي مرغوب و متوسط حدود ۸ ميليون هكتار اراضي رها شده(از لحاظ استعداد كشاورزي مرغوب نيست) همراه چراگاهها حدود ۲۳ ميليون هكتار۵-اراضي جنگلي تخريب شده و بيشه زارها(علفچر يا مرتع هاي مشجر) حدود ۱۲ ميليون هكتار.
طبق آخرين بررسي و برآوردها كارشناسي وسعت مرتع هاي ايران حدود ۹۰ ميليون هكتار تخمين زده شده استو توليد علوفه خشك سالانه در اين مرتع ها هم در حدود ۱۰ ميليون تن برآورد شده است، كه غذاي موردنياز حدود ۴/۱(يك چهارم) از دامهاي موجود در سطح مرتع ها را تأمين مي نمايد. نتيجه حضور دام بيشتر از ظرفيت در مرتع ها عبارتست از:۲-كاهش ميزان توليد دامها
۳-كاهش درصد بره زايي و توليد مثل دامها(در نتيجه سوء تغذيه)
۴-افزايش درصد مرگ و مير دامها
۵-كاهش مجموع توليد فرآورده هاي دامي در مقايسه با تعداد آنها.

مرتع داری


مقاله مرتع داری


دانلود مقاله


Range Management


تعریف مرتع


مراتع طبیعی


مراتع ییلاقی


بیوماس


بوآسه


مقاله زیست شناسی


تحقیق زیست شناسی


پروژه ز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت الگویابی معادلات ساختاری

آموزش تن آرامی - جلسه سوم

مدل ورزشی 3 بعدی اسکچاپی ..... استادیوم راگبی ...... 89 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

نقشه های پل روگذر

دانلود فایل pit گوشی سامسونگ G5109

مجموعه تصاویر با کیفیت درب های قدیمی

پاورپوینت مناسب سازي فضاي شهري براي معلولين

پاورپوينت با عنوان آشنايي با نظام پنج s و روش طراحي و استقرار آن در سازمانها

پاورپوينت با عنوان بررسی اختلالات تیروئید در نوزادان Evaluation of Thyroid Disorders in Neonates به زبان انگلیسی

آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران